Punkt czynny

od poniedziałku do piątku
od 1500 do 1900

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"

Stowarzyszenie "Zmiana" prowadzi działalność w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. Organizujemy pomoc kryzysową dla osób doznających przemocy w rodzinie, oraz prowadzimy edukację społeczną w temacie przemocy i uzależnień. W tym celu uruchomiliśmy: Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego.


Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana"

Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego

Mikołów, ul. Krakowska 30


Cele stowarzyszenia:

  1. Działania na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, lub innych środków psychoaktywnych, kobiet, osób do doznających przemocy w rodzinie osób stosujących przemoc domową, jak również osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, mniejszości narodowych, więźniów, osób po odbyciu kary pozbawienia wolności i innych grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz na rzecz członków stowarzyszenia.
  2. Edukacja społeczna w temacie pomocy uzależnień, uprzedzeń.
  3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, gospodarczym, bezrobociu, wykluczeniu społecznemu oraz wszelkim przejawom dyskryminacji.
  4. Promocja społeczeństwa opartego na wiedzy , kształcenia ustawicznego, aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości.
  5. Wspieranie rozwoju demokracji społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnych, ochrony wolności i praw człowieka, równego statusu kobiet i mężczyzn.
  6. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
  7. Ochrona i promocja zdrowia. Z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  8. Działania wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie inne organizacje i instytucje w zakresie określonym w pkt 1–7.